lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

References

SRC ID: P1473

Titles

dge bcu (=sgyi chu) ba byams pa dkon mchog dpal gyi rnam thar dbu phyogs bzhugs/ (Book)

lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 6-13

rdo rje 'chang grub chen chos kyi rin chen gyi rnam thar bzhugs/ (Book)

lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 1-5

rdo rje 'jigs byed kyi rgyud te'u lo'i rtog pa'i rnam par bshad pa sngon med legs bshad mkhas pa dga' byed ces pa bzhugs so/ (Book)

lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 14-19

gnod sbyin pho 'khor mo 'khor gyi mnyes pa'i cho ga bsam 'phel zhes pa bzhugs/ (Book)

lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 110-124

dpal kye rdo rje'i zhabs kyi 'dug stangs kyi bshad pa bdud rtsi'i bum pa 'dod rgu tshim byed bzhugs so/ (Book)

lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 89-109

'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po'i rnam par bshad pa rdo rje gur rnam par rol pa zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 125-510

lam 'bras kyi dris lan snying po gsal ba'i sgron me zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 20-76

lung 'di nyid dang mdor bsdus te sbyar ba'i zin bris bzhugs/ (Book)

lu phu ba chos rje nam mkha' smon lam/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 77-88

Print entry