genealogy

Names

References

SRC ID: G21
TBRC ID: T1673

Titles

rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi sprul pa dpal ldan sa skya'i gdung rabs rin po che'i phreng ba/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012; pp. 158-278

rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi sprul pa dpal ldan sa skya'i gdung rabs rin po che'i phreng ba zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 1-133

[rje btsun sa skya pa'i gdung rabs rin po che'i phreng ba bstar ba/] (Pecha)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

ff. 5a-81b

thu'i gdung rabs rgyas pa/ (Pecha)

dpon chen ngag dbang kun dga' bsod nams rgyal po/

ff. 1a-52a

dpal ldan g.yas ru byang pa'i gdung rabs/ (Pecha)

not specified

24 ff.

dpal ldan g.yas ru byang pa'i gdung rabs kyi sdom tshig bzhugs so/ (Book)

rdzong pa dpal ldan chos skyong /

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 294-299

dpal ldan g.yas ru byang pa'i gdung rabs bzhugs so/ (Book)

rdzong pa dpal ldan chos skyong /

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 300-323

dpal ldan sa skya pa'i gdung rabs rin po che'i 'phreng ba/ (Pecha)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

ff. 1a-156a

mus sras pa rdo rje rgyal mtshan gyi mdzad pa'i dpal sa? skya'i? gdungs rabs zhes bya ba zhugs so// he // (Pecha)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

ff. 1a-74a (74 ff.)

lo rgyus ngo mtshar snang ba me tog gi chun po/ (Pecha)

nyi lde ba nam mkha' dpal bzang /

78 ff.

sa skya mkhon gyi gdung rabs rin po che'i 'phreng ba star/ (Pecha)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

ff. 1a-90b

Print entry