maṇḍala ritual

Names

References

SRC ID: G84
TBRC ID: T159

Titles

kye rdo rje'i 'grel pa lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga rgya cher bkral ba dpag bsam ljon shing bzhugs so/ (Book)

rdzong pa kun dga' rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 23-163

kye rdor nag po lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga dang / de'i zur 'debs bzhugs/ (Book)

rdzong pa kun dga' rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 297-315

kye'i rdo rje'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga'i ngag 'don rab gsal bzhugs [par rnying /] (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/

ff. 1a-16a

dkyil chog gzhon nu rnam rol/ (Reference)

rig pa'i dbang phyug dge ba'i rgyal mtshan/

mkha' 'gro lnga gur rigs bsdus pa'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i cho ga tshig don rab tu gsal ba zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 428-493

mkha' 'gro lnga rigs bsdus pa'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i cho ga tshig don rab gsal/ (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-39a

'khor lo bde mchog lha lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga snying po bde blag tu 'jug pa/ [ref] (Reference)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

gur mgon gyi dkyil chog mgon po rnam rol la gsung mchan/ (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

gur rigs bsdus kyi dkyil chog tshig don rab gsal/ (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

dgra nag gi dkyil chog bdud rtsi'i rol mtsho la gsung mchan/ (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

mgon po rnam par rol pa zhes bya ba theg chen chos rje kun dga' bkra shis kyis mdzad pa/ (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

ff. 1a-15b

mchod gtor bstod pa phyag na rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga bde blag tu 'jug pa/ [ref] (Reference)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

dus 'khor gyi dkyil chog gi lag len zin bris bzhugs so/ (Book)

kong po bsam bzang /

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 255-288

rdo rje phur pa'i dkyil 'khor gyi cho ga rtogs par sla ba zhes bya ba bzhugs/ (Pecha)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

ff. 1a-30a

rdo rje phur ba'i dkyil 'khor gyi cho ga rtogs par sla ba zhes bya ba bzhugs// [par rnying /] (Pecha)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

ff. 1a-25a

rdo rje rtse mo rigs bsdus pa'i dkyil 'khor gyi cho ga mkhas? pa'i yid 'phrog gi ngag 'don mkhas? pa? mgu? ba'i? rgyan? rin po che'i snye ma zhes bya ba bzhugs so// (Pecha)

shar pa ye shes rgya mtsho/

ff. 1a-105a

dpal kyai rdo rje'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga ngag 'don rab tu gsal ba/ (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/ et al.

ff. 1a-62a

dpal kye rdo rje'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i rim pa ngag 'don rab gsal/ (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 255-350

dpal kye rdo rje'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i rim pa ngag 'don rab gsal/ (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/

ff. 1a-33a

dpal kye rdo rje'i lam dus kyi dbang rgyas 'bring bsdus gsum du len pa'i phyag len bdud rtsi'i snying po/ (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

7 ff.

dpal kye rdo rje'i lus dkyil dang lam dus kyi dbang rgyas bsdus rnams/ (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

2 ff.

dpal kye'i rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga kye rdo rje rnam par rol pa/ (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

ff. 1a-39a

dpal kye'i rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga kye'i rdo rje'i rnam par rol pa zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 425-481

dpal kye'i rdo rje'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga ngag 'don rab gsal ces bya ba bzhugs.ho// [par rnying /] (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/

ff. 1a-21a

dpal 'khor lo bde mchog gi dkyil 'khor gyi cho ga bde mchog rnam par rol pa zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 217-270

dpal 'khor lo bde mchog gi cho ga bde mchog rnam par rol pa/ (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

ff. 1a-31a

dpal 'khor lo bde mchog gi dal gyi cho ga bde mchog rnam par rol pa/ (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

ff. 1a-33b

dpal 'khor lo sdom pa'i lus dkyil du dbang nyams su len pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (Pecha)

rdzong pa dpal ldan chos skyong /

ff. 1a-28b

dpal 'khor lo sdom pa'i lus dkyil du dbang nyams su len pa'i dkyil 'khor gyi cho ga'o/ (Book)

rdzong pa dpal ldan chos skyong /

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 206-230

dpal dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor sgrub mchod nye bar mkho ba'i tho yig (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

5 ff.

dpal rdo rje nag po chen po gur gyi mgon po lha bcu gnyis ma'i sgrub dkyil lhan cig tu bkod pa mgon po rnam rol gsal ba'i nor bu bzhugs so/ (Book)

rdzong pa kun dga' rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 240-242

dpal rdo rje nag po chen po'i dkyil 'khor gyi cho ga mgon po rnam par rol pa zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

rdzong pa kun dga' rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 219-239

dpal rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor gyi cho ga'i khrid rim gyi zin bris da lta'i phyag len ltar bris pa bzhugs/ (Book)

nyi ma gling pa tshul khrims bkra shis/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 33-45

dpal rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor chen po'i cho ga'i rim pa mun pa'i snang ba kun las khyad 'phags mthong ba don 'grub bzhugs so/ (Book)

nyi ma gling pa tshul khrims bkra shis/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 1-13

[dpal ldan rdo rje phur pa'i dkyil 'khor gyi cho ga rtogs par sla ba mchan bcas/] (Pecha)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/, kun bzang rtse pa bsod nams rgyal mtshan/

ff. 3a-40a

dpal phyag na rdo rje 'chi bdag 'joms pa'i dkyil chog (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

dpal phyag na rdo rje 'chi bdag 'joms pa'i dkyil chog bzhugs so/ (Book)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 1-55

dpal gshin rje gshed kyi dkyil 'khor gyi cho ga bdud rtsi'i rol mtsho bzhugs so/ (Book)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 288-330

dpal gshin rje gshed kyi dkyil chog bdud rtsi rol mtsho/ (Pecha)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

15 ff.

phur pa'i dkyil chog rtogs sla ba/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 1-55

phur pa'i dkyil chog rtogs sla ba mchan can/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/, kun bzang rtse pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 56-116

gsang 'dus 'jam pa'i rdo rje'i dkyil mchog 'jam dbyangs rnam rol/ [ref] (Reference)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

Print entry