grub chen bcu dang phra mo brgyad kyi zhal shes/

References

SRC ID: S1091

Extent

ff. 1a-6b

Format

Pecha (MS dbu med)

Description / Remarks

entry holds multiple texts, see outline

Colophon excerpt

f. 4a2: 'di dpal ldan bla ma gzungs kyi dpal bzang po'i zin bris/ byang chub sems dpa' dge legs bzang po las brgyud de 'ongs pa/ kho bos rdo rje 'chang kun dga' blo gros las rnye da pa'o/ /

Table of Contents / Outline

  1. grub chen bcu dang phra mo brgyad kyi zhal shes/ sngags 'chang gzungs kyi dpal ba/ (1306–1389), ff. 1a-4a3
  2. sbas bshad lag len gyi zin bris/ not specified , ff. 4a4-4b5
  3. yan lag gi dmigs pa/ not specified , ff. 4b6-5a3
  4. grub chen dang phra mo'i zhal shes/ not specified , ff. 5a4-6a7
  5. 'khrul 'khor gyi zhal shes/ not specified , ff. 6a7-6b

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Topics & Deities

Print entry