gshed dmar spros med kyi byin brlabs kyi rim pa theg chen chos kyi rgyal pos mdzad pa/

References

SRC ID: S1212

Provenance

'bras spungs gnas bcu lha khang /, signature: phyi da 23

Extent

ff. 255a-272a

Format

Pecha (MS dbu med)

Physical description

  • On title page: 'bras spungs/ indigenous cat. no. phyi da 23
  • On margin: nga

Colophon excerpt

f. 72a1: de ltar byin rlabs rdzas sbyor 'di/ /dam rdzas rten pa'i cho ga dang / /khrid yig chos rje'i gsung bgros (='gros) bzhin/ /'jam dbyangs grags pas go bder bkral/ /de las byung ba'i dge ba yis/ /'gro ba kun gyis dam rdzas la/ /rten pa kun dha 'phel gyur te/ /don dam bdud rtsi 'thung par shog /rten 'brel rdzas kyi byin rlabs dang bcas pa 'di/ /rnal 'byor dbang phyug gis byin gyis brlabs pa'i gnas chen/ dbu rtse rnying mar/ A nan ta mangga laM rang gi zin bris su bris pa'o/ /

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 46

Authors

Topics & Deities

Print entry