brtag gnyis 'chad pa rnams la dris pa/

Publication

Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1973.
Collected works (gsuṅ-'bum) of Kun-mkhyen Padma-dkar-po

References

SRC ID: S1598
TBRC ID: W10736

Extent

vol. 12|na, pp. 523-562

Format

Pecha (Xylograph)

Colophon excerpt

colophon excerpt not proofread!

pp. 561.5-562.4:

sa skyong g.yo sgyu'i dud sprin 'khrigs pas 'gro ba 'khrugs gyur pas/ / sdug bsngal me lce 'bar ba'i nang du lhung ba ma bzod nas/ / bdag gi yid ni phan pa'i bdud rtsi char chen dbab pa'i ched/ / dben pa'i ri phug grub pa'i chu 'dzin bsgrub pa nyid kyis brel/ /

thu btsun mkhas pa grub pa'i rje bor bkur de la/ / gus pa'i [562] mig 'bras lhung nas zhal skyin la chags pa'i/ / blo gsal tshig gis ring nas bskul bas bdag gis ni/ / mkhas pa'i snying la kun rtog spel ba 'di sbyar ro/ /

g.yu ru rdo rje'i gdan zhes bya ba'i rdo rje 'dzin pa'i 'dun sa chen po nas/ blo gsal tshe dbang kun mkhyen/ ming gzhan mkhyen rtse chos mdzad ces bya bas/ dri lan tshig gi 'phreng ba skyes su bskur nas/ slad kyis dri ba dri lan dang bcas pa la mtha' chod pa'i rtsom pa zhig dgos zhes bskul ba'i ngor/ rig pa'i gnas phal mo che la blo mig rgyas pa'i lung rigs smra ba padma dkar pos/ lho brag mkhar chu nas bsrings pa bstan pa dar zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig/

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry