rnam bshad chu rgyun log smra'i dri ma 'khrud byed/

Names

Publication

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007.
sngon byon pa'i sa skya pa'i mkhas pa rnams kyi sngags skor/

References

SRC ID: S1637
TBRC ID: W1KG4312

Extent

vol. 02|kha-03|ga

Format

Pecha (Comp. Input)

Content / Summary

  • text consists of four sections:
  1. sgrub pa'i thabs la rtsod pa spong ba/, pod kha, pp. 371-636
  2. dbang gi chu bo la rtsod pa spong ba/, pod kha, pp. 637-856
  3. rtsa ba dang yan lag gi ltung ba'i rnam par bshad pa rtsod pa spong ba/, pod ga, pp. 1-80
  4. rgyud sde spyi'i rnam par bzhag pa la rtsod pa spong ba, pod ga, pp. 81-184

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག

no. 102 རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྩོད་པ་སྤོང་བ། (ལྡེབ་༥༤) no. 105 རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད། (ལྡེབ་༡༨༡) no. 109 དབང་གི་ཆུ་བོ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ། (ལྡེབ་༡༤༨) no. 113 རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ། (ལྡེབ་༧༠)

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry