dpal dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor sgrub mchod nye bar mkho ba'i tho yig

References

SRC ID: S1857

Extent

5 ff.

Format

Pecha

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 140 - གསུང་འདི་ gong dkar ba'i gsan yig phyogs bsgrigs [2005] ནང་བཀོད་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry