gshin rje gshed lha bcu gsum pa'i sgrub thabs snying po mthong bas don rab tu gsal ba/ [ref]

References

SRC ID: S1973

Format

Reference

Description / Remarks

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry