kun rig rgyun gshags kyi 'grel pa/ [ref]

References

SRC ID: S1980

Format

Reference

Description / Remarks

title acc. to gong dkar ba'i gsan yig [2005] (p. 131)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry