dpal gshin rje gshed dmar po lha bcu gsum ma'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i cho ga ngag 'don snying po zhes bya ba bzhugs pa'i dbu phyogs/

Publication

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

References

SRC ID: S2999

Extent

vol. 23, pp. 1-24

Format

Book (Comp. Input)

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry