drag po'i gtor ma drug bcu'i ma? tshul/ chos rje bla ma daM pas mdzad pa bzhugs s.ho//

References

SRC ID: S3300

Extent

ff. 1a-?

Format

Pecha (MS dbu med)

Size

39x8 cm (paper)

Description / Remarks

collection of lhag pa tshe ring / (bod ljongs mnga' ris sa khul spu hreng rdzong lhag pa tshe ring sger gyis nyar tshags byed/) mnga' ris sa khul gyi gna' dpe'i dpar mdzod [2017] (p. 346)

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry