dkar chag thub bstan mi mjed ma/

Publication

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

References

SRC ID: S3695

Extent

pp. 269-270

Format

Book (Comp. Input)

Description / Remarks

from sgrub thabs kun btus/

Colophon excerpt

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 269): […] བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པའི་[270] ལས་ཚོགས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནི་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཛད་ཅིང་། ལས་མཐའ་སོ་སོ་དང་། ཞལ་ཤེས་མན་ངག་གི་གསལ་ཁ་རྣམས་ནི་ཁོ་བོས་{སྔགས་འཆང་གཟུངས་དཔལ་བ་}བྱས་སོ། །འདི་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གསེར་ཆོས་ལགས་པས་དབང་དང་རྗེས་གནང་མ་བྱིན་པར་དཔེ་ཡང་མ་སྟོན་ཅིག །

Editorial Remarks

contained in sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp. 34-36 of PDF)

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry