rdo rje khyung khra'i dug gso ba'i man ngag

Publication

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

References

SRC ID: S3703

Extent

pp. 295-299

Format

Book (Comp. Input)

Description / Remarks

from sgrub thabs kun btus/

Colophon excerpt

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 299): ཁྱུང་གི་མན་ངག་རྒྱའི་རྒྱལ་པོའི་བསད་གསོའི་ལག་ལེན་དང་མཐུན་པར་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་རྒྱའི་ལྷ་རྗེ་ལ་གནང་བའི་ལུང་བླངས་ནས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་ཆ་ལག་རྣམས་འབྲི་བསྡུས་ཟབ་མོ་གཟུངས་ཀྱི་མིང་ཅན་ཁོ་བོས་བྲིས། བླ་མའི་གསུང་གིས་འདི་ས་སྐྱའི་གསེར་ཆོས་རང་ཡིན། གསེར་སྲང་རེ་མི་འབུལ་རེ་མནའ་དགག་པར་མཛད་ལགས་སོ། །བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཁྱུང་དང་མཚུངས་སོ། །ཨྠྀི།། །།

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry