sa skya'i rnam thar dbang po'i nyer 'tsho/

Names

References

SRC ID: S3716

Format

Reference

Description / Remarks

title according to rdzong pa'i bla brgyud rnam thar [ms] (f. 28b6)

Editorial Remarks

  • sa skya'i gdung rabs mus srad pa_T [ms] (f. 123b)
  • སྙན་ངག་འདིའི་ཆ་ཤས་ sa skya'i gdung rabs chen mo [1986] (pp. 53-62) དྲངས།
  • དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང་སོགས་ཚིགས་རྐང་གཅིག mgon po chos 'byung [1979] (vol. 1, p. 126a4)
  • ཚིགས་བཅད་གཅིག ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་། འདི་ཧོར་རྩ་བོད་རྩར་སོང་བའི་སྤྱི་འགྲོ་ཡོད། ཞེས་པར་དྲངས།
  • ཚིགས་བཅད་འགའ་ཤས་ zhu chen gsung 'bum [2005] (vol. shrI), bstan 'gyur dkar chag དུ་དྲངས།

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry