[man ngag bshad mdzod kyi sa gzhung sprod pa/]

References

SRC ID: S6085

Format

Reference

Description / Remarks

descriptive title acc. to 'phrin las rnam rgyal thob yig [2017] (p. 115): gzhung rdo rje tshig rkang gi bshad pa man ngag bshad mdzod kyi steng nas 'dzin chos su thob pa dang {de'i sa gzhung sprod pa mkhyen rtse tshe dbang kun mkhyen gyis mdzad pa rnams so/ /} [...]

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry