theg chen chos kyi rgyal po chen po'i gsan yig ngo bshus/

References

SRC ID: S923

Extent

ff. 1a-88b

Format

Pecha (MS dbu med)

Physical description

  • On margin: pa
  • Lines per folio: 8
  • Annotations to the text: with annotations

Colophon excerpt

  • no colophon Ⓢ

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག - གསུང་འདི་ gong dkar ba'i gsan yig phyogs bsgrigs [2005] ནང་བཀོད་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry