dpal mgon ma hA kA la zhal bzhi pa'i man ngag shin tu zab pa'i gdams pa khyad par can/

References

SRC ID: S965

Extent

ff. 1a-68a

Format

Pecha (MS dbu med)

Description / Remarks

entry holds multiple texts, cf. outline

Physical description

  • On title page: the full title on the title folio reads dpal mgon ma hA kA la zhal bzhi pa'i man ngag shin tu zab pa'i gdams pa khyad par can bzhugs so// rang la ma dris par/ gzhan gyis lan ngag skus pa dang / po ti 'di phral ba sogs byung na/ dpal mgon gnyan pos ma thogs par chad pa chod cig/ 'khon sa skya pa blo gros kyi ming can gyi zab chos te/ kun gyi thun mong ma yin no//
  • On margin: huM
  • Lines per folio: 7
  • Annotations to the text: with annotations

Colophon excerpt

f. 67b5: phag gi lo/ sa ga'i zla ba'i nya gang ba'i nyin par/ sangs rgyas kyi bstan pa dang / bstan pa'i mnga' bdag dam pa yun ring du gnas par gyur cig snyam du bsams nas/ srung ma rnams la gsol ba btab pa'i nyin/ dpal sa skyar/ btsun pa gzungs kyi ming can gyis sbyar ro/ /thun gsum brten cing mchod pa'i srung ma khyod/ /khams gsum sems can bde ba bskyed pa'i phyir/ /dus gsum rgyal bas bka' bsgo zhal bzhes pa'i/ /thugs dam rnam gsum ldan pa dgongs su gsol/ /thegs gsum bstan pa'i chom rkun dgra bo 'dis/ /bka' drin gsum ldan bla ma'i sku dgra byas/ /rgyud sde gsum gyi srung ma khyed la brnyas/ /dus gsum dregs pa'i dgra bo 'di sgrol cig /sku gsum rten rnams brnyas shing rnam par gshig /rim gsum chos kyi 'khor lo nyams par byas/ /bslab gsum ldan pa'i dge 'dun bsad cing phye/ /dkon mchog gsum gyi dgra 'di brlag par mdzod/ /

Content / Summary

  • Caturmukhaḥ Mahākāla practice collection belonging to bdag chen ngag dbang kun dga' blo gros/ (1729–1783) Ⓢ

  • dpal mgon zhal bzhi pa'i gdams pa gnyan lo nas brgyud phyogs gcig tu bsdebs pa 'di'i nang gnyan lo tsa ba gtso bor gyur pa'i gnang kha'u pa dang / chos rje khu dbon/ sngags 'chang gzungs pa'i zhal bzhi pa'i gsung yod cing / dbu shog tu sa chen kun dga' blo gros kyi zab chos te kun gyi thun mong ma yin no/ /zhes gsal bas sa chen kun blo'i thugs dam yin par snang ngo/ / Ⓢ

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry