chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod ces bya ba bzhugs so/

Publication

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

References

SRC ID: S3070

Extent

vol. 28, pp. 173-320

Format

Book (Comp. Input)

Table of Contents / Outline

h2. Table of Contents

sngon gyi 'khrungs rabs mdor bsdus/, p. 173 zhing 'dir sku bltams pa'i tshul/, p. 182 gzhon nu rol rtsed kyi dus gzhan las khyad par du 'phags pa'i tshul/, p. 187 'jig rten dang mthun par mdzad pa'i tshul/, p. 189 bstan pa la zhugs nas tshul khrims kyi nor gyis phyug pa'i tshul/, p. 193 rnam par dag pa'i spyod pa rlabs po che gzhan las khyad par du 'phags pa thugs nyams su bzhes pa'i tshul/, p. 196 yongs su 'dzin pa bsten cing gsung rab kun gyi bdag por gyur pa'i tshul/, p. 202 lam thun mong ba dang thun mong ma yin pa thugs nyams su bzhes pa'i tshul/, p. 234 thun mong gi dngos grub brnyes pa'i tshul/, p. 236 bstan pa spyi dang khyad par gyi rtsa lag tu gyur pa'i mdzad pa bstan pa'i tshul/, p. 246 'chad rtsod rtsom pas thub pa'i bstan pa gsal bar mdzad cing mtha' yas pa'i gdul bya smin grol la bkod pa'i tshul/, p. 275 cung zad bsnyun pa'i tshul dang sku gsum mngon du mdzad pa'i tshul/, p. 292 mjug byang /, p. 314

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry