mkhan chen chos dbang rgya mtsho/

References

SRC ID: P1023
TBRC ID: P7196

Dates

  • Active Period: 17th/18th cent.

Biography

mtshan rgyas par/ gong dkar rnam grong rdo rje 'chang chos dbang rgya mtsho ni/ sa che kun dga' blo gros/ gong dkar rdo rje 'chang blo gros dbang phyug sogs kyi zhabs la bsten te mkhas pa'i go 'phang brnyes/ khyad par du/ gong dkar rdo rje 'chang blo gros dbang phyug sogs kyi zhabs drung nas mdo sngags kyi chos spyi dang / dpal ldan rdzong pa'i lam 'bras sogs kyi bka' srol dri ma med pa gsan te/ rje phun tshogs rnam rgyal dang / grub rgyal gling pa bsod nams rgyal mtshan sogs su bstsal te dar rgyas su mdzad pa dang / rje 'dis gong dkar gyi slob brgyud tsam min par sa skya gong ma sa chen kun dga' blo gros sogs kyi dbu bla dang zhabs rim sogs mdzad pa ni/ gdung rabs rin chen bang mdzod las/ shing phag 1755 lor/ gong dkar rdo rje 'chang chos dbang rgya mtshos sa skya'i khri thog so gcig pa sa chen kun dga' blo gros la/ bka' chos gnang ba'i 'go tshugs te/ bka' chos du ma 'bul bar mdzad pa dang / sa chen kun dga' blo gros kyi bka' dgongs bzhin gong dkar rdo rje gdan gyi grwa grangs lnga brgya tsam gyi gur rigs bsdus/ kye rdor bka' babs bzhi/ bdag med ma/ gsang 'dus mi bskyod pa/ sgrol ma bcu bdun ma/'jigs byed ro langs brgyad skor/ bcu gsum ma/ zhe dgu ma/ kun rig rnam 'joms bir lugs rnams kyi dkyil 'khor rdul tshon sgrub mchod sogs kyi zhabs rim bsgrubs par mdzad cing de'i dgos mkho cha tshang sa chen nyid nas bstsal/ yang dus rabs de'i nang du/ gong dkar dam pa de nyid kyis bu rdzi ma'i mdos 'dzugs gnang ba'i mtshan ltas ngo mtshar che ba byung ba sogs gsal la/ sa chen kun dga' blo gros sku mched la gsung chos 'bul ba dang / zhabs rim sgrub pa sogs mdzad par bltas na/ rje 'di la sa chen kun dga' blo gros kyis ches bla na med par bkur ba'i bla ma zhig tu bkur bzhin par mngon la/ dpal ldan rdzong pa gong dkar ba'i lam 'bras gtso bor gyur pa'i thun mong ma yin pa'i gdams ngag gi brgyud pa'i bla ma gal chen zhig kyang yin pas slob ma/ kun mkhyen kun dga' chos 'phel/ rje phun tshogs rnam rgyal/ grub rgyal gling pa bsod nams rgyal mtshan sogs byon/ rig gnas gsar brje'i skabs rje 'di'i rnam thar dbor brlag tu gyur bas/ 'khrungs 'das dang yab yum/ mdzad rnam zhib phra da bar ma rnyed/

sa skya'i gdung rabs ngo mtshar bang mdzod kyi kha skong / shog grangs 740/ 742 749 756 sogs su gsal/ deb gzugs/ sa chen kun dga' blo gros/ skyabs mgon gong ma rin po che'i gsan yig sogs nas btus/

p>. gong dkar dga' bas/ [version: 2018-05-10]

Print entry