recitation manual

Names

References

SRC ID: G70
TBRC ID: T536

Titles

[kun rig ngag 'don gzhan phan] snang ba/ [par ma /] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-48b

kun rig gzhan phan 'od zer gyi ngag 'don gzhan phan snang ba bzhugs/ (Book)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 118-245

kun rig gzhan phan 'od zer gyi ngag 'don gzhan phan snang ba bzhugs// [par rnying /] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-62b

kun rig gzhan phan 'od zer gyi ngag 'don las gzhan phan snang ba'i 'don cha nag 'gros bklag chog [par ma/] (Pecha)

not specified

ff. 1a-50b

kun rig gzhan phan 'od zer gyi ngag 'don las gzhan phan snang ba'i 'don cha nag 'gros bklag chog bzhugs so (Book)

not specified

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 246-301

kun rig gzhan phan 'od zer gyi ngag 'don las gzhan phan snang ba'i 'don cha nag 'gros bklag chog bzhugs so// (Pecha)

not specified

ff. 1a-52a

kye'i rdo rje'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga'i ngag 'don rab gsal bzhugs [par rnying /] (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/

ff. 1a-16a

gra rgyal chen gling gi rten bzhengs dkar chag (Reference)

not specified

[sgrub thabs brgya rtsa'i] mngon rtogs kyi ngag 'don/ (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

dus 'khor dal chog don gsal ba/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 450-528

dus 'khor dbang gi zin bris ngag 'don legs pa gcig bzhugs so/ (Book)

not specified

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 221-244

rdo rje phur pa la brten pa'i zhi ba'i sbyin sreg bsnyen pa kha skong sogs kyi ngag 'don zin bris su bkod pa bzhugs so/ (Book)

gong dkar 'phrin las rnam rgyal/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 475-485

rdor dbyings dal rgyas pa'i ngag gdon rgyas pa rnam par gsal ba/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 10|tha, pp. 1-177

dpal kye rdo rje la brten pa'i sbyin sreg gi cho ga ngag 'don zin bris su bkod pa bzhugs so/ (Book)

not specified

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 203-220

dpal kyai rdo rje'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga ngag 'don rab tu gsal ba/ (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/ et al.

ff. 1a-62a

dpal kye rdo rje'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga ngag 'don rab gsal ces bzhugs so/ (Book)

brag thog pa bsod nams bzang po/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 230-275

dpal kye rdo rje'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i rim pa ngag 'don rab gsal/ (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 255-350

dpal kye rdo rje'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i rim pa ngag 'don rab gsal/ (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/

ff. 1a-33a

dpal kye rdo rje'i zhi ba'i sbyin sreg bsnyen pa [kha skong dang] bcas ngag 'don zin bris nag 'gros su bkod pa bzhugs so/ (Book)

not specified

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 180-202

dpal kye'i rdo rje'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga ngag 'don rab gsal ces bya ba bzhugs.ho// [par rnying /] (Pecha)

brag thog pa bsod nams bzang po/

ff. 1a-21a

dpal mkha' 'gro rgya mtsho'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i cho ga /dbang gi rgyal po'i ngag 'don snying po zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

brag thog pa bsod nams bzang po/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 26-63

dpal mkha' 'gro rgya mtsho'i sgrub thabs rin po che padma rA ga'i gter zhes bya ba'i ngag 'don snying po bzhugs/ (Book)

brag thog pa bsod nams bzang po/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 64-109

dpal dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor du byis pa bde blag tu 'jug pa zhes bya ba ngag 'don zin bris su bkod pa bzhugs/ (Book)

not specified

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 322-339

dpal dus kyi 'khor lo'i cho ga'i mchod sprin rgya mtsho'i ngag 'don rab gsal bzhugs/ (Book)

not specified

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 245-254

dpal gshin rje gshed dmar po lha bcu gsum ma'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i cho ga ngag 'don snying po zhes bya ba bzhugs pa'i dbu phyogs/ (Book)

brag thog pa bsod nams bzang po/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 1-24

bya spyod rig gsum rig gtad kyi cho ga'i gsal byed ngag 'don rdo rje gdan pas mdzad pa/ (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-10a

bya spyod rigs gsum rig gtad kyi cho ga'i gsal byed ngag 'don rdo rje gdan pas mdzad pa bzhugs/ (Book)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/, rje btsun grags pa rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 479-497

bla ma lnga bcu pa'i ngag 'don dril ba/ (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

bla ma'i rnal 'byor ngag 'don/ (Reference)

rgya ston byang chub dbang rgyal/

rtsa ltung 'khrul spong gi ngag 'don dril ba thogs kyi rje thams cad mkhyen pa kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i zhal snga nas mdzad pa bzhugs yod lags shing / yi ge 'phyi mor bris pas ma legs na khrel ba med pa'i skyabs zhu zhu lags/ (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-9a

rtsa ltung 'khrul spong gi ngag 'don 'dril ba chos kyi rje thams cad mkhyen pa kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i zhal snga nas mdzad pa bzhugs yod pa lags shing / yi ge 'phri (='phyi) mor bris pas ma legs na khrel ba med pa'i skyabs zhu zhu lags/ (Book)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 296-313

tshogs mchod kun bzang mchod sprin/ (Pecha)

'jam dpal lung rtogs chos kyi rgyal mtshan/

ff. 1a-b

gzhan phan 'od zer gyi ngag 'don lag len gzhan phan gsal ba/ (Pecha)

byams pa chos kyi rin chen/

ff. 1a-33b

gzhan phan 'od zer gyi ngag 'don lag len gzhan phan gsal ba zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

byams pa chos kyi rin chen/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 321-375

lam dus kyi dbang rgyas pa'i phyag len ngag 'don du go bder bkral ba/ (Book)

rdzong pa kun dga' rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 537-553

lam dus kyi dbang rgyas par len pa'i phyag len ngag 'don ji lta ba bzhin go bde ba/ (Pecha)

rdzong pa dpal ldan chos skyong /

ff. 1a-42b

lam dus kyi dbang rgyas par len pa'i phyag len ngag 'don ji lta ba bzhin go bde bar bkral ba bzhugs/ (Book)

rdzong pa dpal ldan chos skyong /

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 231-262

a mo gha badzra gyi rjes su 'brangs pa'i 'jigs byed bcu bdun ma'i ngag 'don/ (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

Print entry