gong dkar bla ma 'phrin las rnam rgyal gyi gsan yig

Names

Publication

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2008.

References

SRC ID: S444
TBRC ID: W1GS105195

Extent

415 pp.

Format

Book (Comp. Input)

Content / Summary

Work arranged thematically in 13 sections

excerpt from 'phrin las rnam rgyal thob yig [2008] (pp. 6f.)

 1. le'u dang po gleng gzhi'i skor/, pp. 1-7
 2. gnyis pa nyan thos so thar sdom pa'i skor/, pp. 7-8
 3. gsum pa byang sdom sems bskyed kyi skor/, pp. 8-9
 4. bzhi pa sngags sdom 'bras bu'i theg pa gsang sngags gsar ma'i skor/, pp. 9-130
 5. lnga pa gsang sngags rnying ma'i dbang rjes gnang man ngag lung gi skor/
 6. drug pa spyi bka' zur bka'i rjes gnang gi skor/
 7. bdun pa man ngag khrid kyi skor/
 8. brgyad pa bka' 'gyur lung gi skor/
 9. dgu pa bstan 'gyur lung gi skor/
 10. bcu pa bod gzhung dpal sa skya pa'i bka' 'bum skor/
 11. bcu gcig pa bod gzhung sna tshogs kyi skor/
 12. bcu gnyis pa rig gnas sna tshogs kyi skor/, pp. 411-412
 13. bcu gsum pa bsngo smon bkra shis kyi skor ro/, pp. 412-415

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry