gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i bla ma brgyud pa la gsol ba 'debs pa dngos grub rin po che'i char 'bebs/

References

SRC ID: S495

Provenance

gong dkar chos sde/

Extent

8 ff.

Format

Pecha (Comp. Input)

Description / Remarks

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

mtshan rgyas par/ gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa la gsol ba 'debs pa dngos grub rin po che'i char 'bebs zhes bya ba/ 'di ni dpal ldan sa skya par gsung ngag 'dzin pa'i bstan 'dzin ngor rdzong tshar gsum zhes yongs su grags pa'i dpal ldan rdzong pa'i lam 'bras bla ma brgyud pa'i gsol 'debs yin/ 'dir thog mar dus gsum bde gshegs spyi 'dus chos kyi rje//yi dam lha dang bla ma dbyer med la//bdag cag snying gi dkyil nas gsol ba 'debs//brtse ba chen pos byin gyis brlab tu gsol//byin rlabs myur du 'jug par byin gyis rlobs//ye shes myur du 'phel bar byin gyis rlobs// zhes sogs byin rlabs zhu ba'i gsol 'debs smon lam thog mar bkod de/

p>. gong dkar dga' bas/ [version: 2018-05-10]

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry