རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

མིང་གཞན།

  • རྒྱའི་བན་དེ་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ
  • རྒྱའི་བཙུན་པ་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ
  • གོང་དཀར་བ་རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ
  • རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཉིད
  • འཇམ་དབྱངས་བྱང་དབང

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: P17
TBRC ID: P3057

ལོ་དུས།

  • འཁྲུངས་ལོ།: 1470
  • འདས་ལོ།: ca. 1540/50s

གསུང་རབ།

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་ཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-211a

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang / , 2012; pp. 1-157

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 1-172

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-63b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ། (ed.)

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012; 154pp.

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-63b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 173-320

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་སེང་གེའི་ང་རོ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-18a

རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ནང་འཁོད་པའི་གསུང་རྩོམ་ཐོ་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 425-430

ཕ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོ་བྱེད་དགོས་དང་། རྒྱུད་ལུགས་རིམ་གསལ་དགེའོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 473-479

བྲམ་ནག་གི་བསྐོར་གྱི་མངོན་རྟོགས། (ཁུངས་ཙམ།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན། (ཁུངས་ཙམ།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན། (ed.)

Hongkong: then mā dpe skrun khang /, 2001; 213 pp.

ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་བགྲོད་ཚུལ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

5 ff.

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 321-331

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།་། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-7a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།་། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-7a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་དྲི་ལན་བཞུགས་སོ༎ (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 495-506

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་གཞུང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་ལས་རྙེད་པ་འཕྲལ་དུ་བཏབ་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

12 ff.

པར་སྐྲུན།