གསུང་རབ། (1116)

{ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་}༎ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས༎ ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-61a?

ཀ་ལཱ་པའི་བརྗེད་བྱང་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 25|ra, pp. 1-314

ཀ་ལཱ་པའི་མཚམས་སྦྱོར་ལྔའི་ཊཱི་ཀ་དང་མིང་ལེའི་འགྲེལ་པ་ཅི་རིགས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཀུན་མཁྱེན་མུ་སྲད་པ་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

སྙགས་ཀྱི་བནྡེ་རི་ཁྲོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོ།

ff. 1a-11b

ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྗེད་བྱང་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4b

ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྗེད་བྱང་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

དྷྭ་ཛ་བྷ་དྲ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 521-528

ཀུན་རིག་ཁོར་ཡུག་གི་ཡིག་སྣ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-33a

ཀུན་རིག་གི་དྲིས་ལན་ཉུང་འཐུས་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 66-78

ཀུན་རིག་གི་བཤད་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 48-65

ཀུན་རིག་གི་བཤད་པ་གཞན་ཕན་གསལ་བྱེད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 352-628

ཀུན་རིག་རྒྱུན་གཤགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

[ཀུན་རིག་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་]སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-48b

ཀུན་རིག་དང་ཀྱེ་རྡོར་བློས་བསླངས་ཀྱི་ཡིག་སྣ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 238-240

ཀུན་རིག་དང་ཀྱེ་རྡོར་བློས་བསླངས་ཀྱི་ཡིག་སྣ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

[ཀུན་རིག་]དབང་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་སྣང་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 118-245

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་སྣང་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-62b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-50b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་བཞུགས་སོ (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 246-301

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-52a

ཀུན་བཤད་འགྲེལ་བཤད། (དཔེ་གཟུགས།)

སྙེ་ཐང་ཆོས་རྗེ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ།

8 fascicles

ཀོང་པོའི་བླ་མ་རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལ་གནང་བའི་ཐུགས་དམ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཀོང་ཡུལ་གྱི་བླ་མ་སྨན་ཕུ་བ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་མངོན་རྟོག་ཡན་ལག་དྲུག་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།