སྐྱེས་བུ། (194)

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

~ 15th/16th cent.

ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་།

✶ 1513 ✝ 1593/95

ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་།

~ 16th/17th cent.

ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

✶ 1417 ✝ 1487

ཀུན་བཟང་རྩེ་བ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན།

~ fl. late 16th/early 17th cent.

ཀོང་པོ་བླ་མ་སྨན་ཕུ་བ།

~ 15th cent.

ཀོང་པོའི་བླ་མ་རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག

~ 15th cent.

ཀླུ་དབང་གླིང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་པོ།

✶ 2nd half of 15th cent.

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

སྐྱེ་མིང་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

~ 20th cent.

ཁ་རག་དབུ་མཛད་འཇམ་དཔལ་མཆོག་ལྡན།

~ 20th cent.

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེ

✶ lcags mo lug; 1451 ✝ sa pho byi; 1528

མཁན་ཆེན་ཆོས་དབང་རྒྱ་མཚོ།

~ 17th/18th cent.

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང་།

~ 15th cent.

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ལྷུན་གྲུབ་བཟང་པོ།

~ 15th cent.

མཁན་ཆེན་པོ་ཏཱ་ལ་པ་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས།

~ 19th cent.

མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་།

~ 17th cent.

མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ལེགས་ཚོགས།

✝ 1986?

མཁན་ཆེན་སེང་གེ་བཟང་པོ།

~ 13th/14th cent.

མཁན་ཆེན་བསམ་གཏན་པ།

~ 14th/15th cent.

མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

~ 15th cent.

མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཆོག

✶ lcags mo byi; 1360 ✝ chu mo glang; 1433

མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ།

~ 16th cent.

མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འཛིན།

✶ 1972? ✝ 2023

མཁན་པོ་བྱམས་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག

~ 1st half of 20th cent.