སྐྱེས་བུ། (121)

ཀུན་བཟང་རྩེ་བ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན།

~ fl. late 16th/early 17th cent.

ཀླུ་དབང་གླིང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་པོ།

✶ 2nd half of 15th cent.

སྐྱེ་མིང་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

~ 20th cent.

ཁ་རག་དབུ་མཛད་འཇམ་དཔལ་མཆོག་ལྡན།

~ 20th cent.

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེ

✶ lcags mo lug; 1451 ✝ sa pho byi; 1528

མཁན་ཆེན་ཆོས་དབང་རྒྱ་མཚོ།

~ 17th/18th cent.

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང་།

~ 15 cent.

མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ལེགས་ཚོགས།

✝ 1986?

མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཆོག

✶ lcags mo byi ba'i lo/; 1360 ✝ chu mo glang gi lo/; 1433

མཁན་པོ་བྱམས་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག

~ 1st half of 20th cent.

མཁས་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་རིན་ཆེན།

✶ 15th cent.

མཁས་གྲུབ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན།

~ 15th cent.

མཁྱེན་བརྩེ་བ་དགེ་བསྙེན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ།

✶ 1430s

མཁྱེན་བརྩེ་ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན།

~ 16th cent.

གོ་རམ་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ

✶ 1429 ✝ 1489

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

✶ 1432 ✝ 1496

གོང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་སྦྱིན་པ་རྣམ་རྒྱལ།

~ 16th cent.

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

~ 17th cent.

གོང་དཀར་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་།

གོང་དཀར་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས།

གོང་ཆོས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ།

~ 18th cent.

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

✶ 1449 ✝ 1511

གླང་ཐང་སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

~ early 15th cent.

དགེ་འདུན་རབ་གསལ།

~ 20th cent.

དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

✶ me yos/; 1387 ✝ chu rta/; 1462