མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: P1932

ལོ་དུས།

  • ཕལ་ཆེར།: 14th cent.

གསུང་རབ།

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་འཆམ་གྱི་བརྗེད་བྱང་ལུས་འགྱུར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

32 ff.

ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་བརྗེད་བྱང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།, མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

ff. 1a-46a

ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་བརྗེད་བྱང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།, མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 330-437

དབྱངས་ཡིག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། (ཁུངས་ཙམ།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

ལུས་འགྱུར་སྣང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

པར་སྐྲུན།