མི་གསལ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: P23

གསུང་རབ།

ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྗེད་བྱང་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-50b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་བཞུགས་སོ (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 246-301

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-52a

སྐང་མདོས་གཉིས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་རིམ་པ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་པ་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-31b

[སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

f. 1a

བསྐང་གསོའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་གསུང་བརྒྱུན་ཉམས་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25a

མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་ཀུན་ཁྱབ་སྙན་པའི་བ་དན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2015; ff. 1a-169b

མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཐིག་རྩའི་བརྗེད་ཐོ་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 154-155

གུ་རུ་ཡོ་ག་དེ་བ་ག་ན་པཱུ་ཛ་༔ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-9a

གུ་རུ་ཡོ་ག་དེ་བ་ག་ན་པཱུ་ཛ་ཏཏྚོ་གྷོ་ཥ་ཝརྞ་ཨཱ་དར་ཤ་ཏི་སྨ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-7a

གུར་གར་གི་གར་རྩ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-8b

གུར་ཞལ་པུ་ཏྲ་གསུམ་གྱི་བཟློག་མདོས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25b

གུར་ཞལ་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བསྐང་གསོའི་དབྱངས་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

Dehradun: [Gongkar Choede], 1999; ff. 1a-31a

གེགས་སེལ་བརྡ་གྲོལ་ཆེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, མི་གསལ།

ff. 1a-8b

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེའི་རྒྱུན་མཁོའི་དཔེ་ཚོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 1999; 63 pp.

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ངག་དབང་མི་ཕམ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 482-483

གོང་དཀར་བའི་ལེགས་བཤད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 141-165

གོང་དཀར་ལེགས་བཤད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

?

གོང་དཀར་ལེགས་བཤད་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 408-423

གྲ་རྒྱལ་ཆེན་གླིང་གི་རྟེན་བཞེངས་དཀར་ཆག (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

གྲུབ་ཆེན་བཅུ་དང་ཕྲ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས། (དཔེ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།, མི་གསལ།

ff. 1a-6b

གྲུབ་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

གྲྭ་ཐང་གི་མཁན་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

གླེགས་བམ་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-7a

དགུ་མཐའ་ཆ་ཕྲན་དང་། ཆ། ཕུ?། སྤོར། ཡོར?། སྐར། དབུས་འབུན་བཅས་དང་། དག་པར་བྱེད་པ་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-17b

དགོང་དསྐར་ཆོས་དེ་(=གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ)་ལམ་འབྲས་བཞུགསོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-18a

མགོན་པོ་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 394-439

མགོན་པོད། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

1 vol.

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཞི་བ་བདེ་འབྱོང་རྟ་བདག་བརྒྱད་ཀྱི་བསྐང་བ། (གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ།)

མི་གསལ།

རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་གི་བསྟན་པ་གསོ་བའི་ཆོ་ག་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25a

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མཆོག (=ཆོག) (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-14a

རྒྱལ་མོ་ཆུ་སྦྱོང་། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

མི་གསལ།

[སྒྲོལ་དཀར་གྱི་བྱིན་སྲེག་བྱ་བ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-14a

སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྗེས་གནང་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 48-51

སྒྲོལ་མ་མཎྜལ་བཞིའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-27a

[ངམ་རིངས་བྱམས་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།] (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 365-366

རྔ་བརྡུང་ཚུལ་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-2b

བཅུ་གསུམ་ཕྲག་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟོ་(=གཏོ) སྐེད་བཟློག་དབུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 380-383

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་དང་གུར་ཞལ་གྱི་གཏོར་བསྔོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-29a

ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་བགེགས་གདོན་ཀུན་གྲོལ། (གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ།)

མི་གསལ།

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གྱིས་(=གི་) སྐང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-30a

ཆོས་སྐྱོང་སྤྱིའི་གསེར་སྐྱེམས་འདོན་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་མ། (གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ།)

མི་གསལ།

ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བཀའ་འབུམ་ལས་བླ་མ་རྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་བླ་མས་རང་ཉིད་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

51 ff.

ཆོས་རྗེ་གཟུང་པའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་རིམ་པས་འབུལ་བའི་ཐོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 38-45

ཇོ་བོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་གི་ཟིན་བྲིས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 52-57

རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་དགའ་སྟོན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011; vol. 52|zi, pp. 367-384 (ff. 1a-9b)

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྲིགས་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 441-459

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྲི་ཤིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10b

གཏོར་ཆེན་གྱི་ཆོ་ག་གླུད་རབས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10b

གཏོར་ཆེན་གྱི་ཆོ་ག་གླུད་རབས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 346-356

བསྟན་སྐྱོང་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་མཆོད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-12b

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བུ་ཆེན་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད་བཞུགས་སོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-6b

ཐར་གླིང་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གར་འཆམ་གྱི་འཆམ་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 399-407

ཐུབ་དབང་བིར་ཝ་པ་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་བདུན་བྲག་ཐོག་པ་བཅས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ངོ་མཚར་ཕྲེང་བ། (གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ།)

མི་གསལ།

དུས་འཁོར་དབང་གི་ཟིན་བྲིས་ངག་འདོན་ལེགས་པ་གཅིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 221-244

གདུགས་དཀར་མདོས་ཆེན་གཏོང་བའི་ཆོག་ཁྲིགས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 74-82

འདི་ནང་གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-6a

འདིའི་ནང་གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 357-360

འདིའི་ནང་དུ། རྔ་འཆམས། འཆམས་གསར། འབྲུབ་འཆམས། རི་སྡུས། བགེགས་སྐྲོད། ཚོགས་ལེན། གཏུམ་རྔམས། སྐང་ཀིང༌། ཉེར་བརྒྱད་གདབ་ཁ་བཞུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-3b

འདིའི་ནང་དུ། རྔ་འཆམས། འཆམས་གསར། འབྲུབ་འཆམས། རིས་སྡུས། བགེགས་སྐྲོད། ཚོགས་ལེན། ཏུམ་རྔམ། རྐང་གིན། ཉེར་བརྒྱད་གདབ་ཁ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 394-398

འདིའི་ནང་དུ་དམ་སྲི་བསེ་རག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 378-379

འདིའི་ནང་ཟ་འདྲེ་ཁ་སྒྱུར་དང་། རི་སྒོ་རླུང་སྒོ་བསྡོམས་པ་བཅས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 375-377

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་ཚོགས་ལས་མཛེ་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 306-309

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སེར་བ་བསྲུང་བའི་ལས་མཐའ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

མི་གསལ།

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་པོ་ཁ་གསལ་དང་བཅས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4a

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་པོ་ཁ་གསལ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 252-257

རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བུ་ཆེན་སློབ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

Dehradun: Gongkar Choede Monastery, 2009; pp. 72-78

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྟོད་ལས་དང་། སྨད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 389-390

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ནུབ་གཉིས་པ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོའི་ཕྱག་ལེན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-6a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་སེང་གེའི་ང་རོའི་གསལ་བྱེད་དམ་པའི་གསུང་བརྒྱུན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-29a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་སེངྒེའི་ང་རོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ས་ཆོག་གི་འཆམ་ཡིག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་འཕན་པ་གྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བློ་རྨོངས་མུན་པ་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-9b

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ས་ཆོག་གི་འཆམས་ཡིག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པ་གྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བློ་རྨོངས་མུན་པ་སེལ་བྱེད་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 131-142

རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་འགྲོ་བའི་མེ་ལོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4a

རྡོ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

ནག་པོ་འགོ་(=མགོ) གསུམ་གྱི་ལྟོ་ཆོག་(=གཏོ་ཆོག) ཟ་འདྲེ་མི་ཁ་སྐེག་བཟློག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 364-374

གནོད་སྦྱིན་ཙེའུ་དམར་པོའི་གཏོར་བསྔོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5a

རྣམ་སྲས་གཏོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟུར་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5a

དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-17b

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 203-220

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་སྟ་གོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟིན་བྲིས་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 156-179

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྙེན་པ་[ཁ་སྐོང་དང་] བཅས་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 180-202

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 3a-35b

དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཟིན་བྲིས་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 150-154

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 361-363

དཔལ་རྒྱལ་བ་མི་འབྲུབ་(=འཁྲུགས) པའི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 83-90

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 322-339

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་སྒྲིགས་ཀྱི་བརྗེད་ཐོ་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 294-296

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་ངག་འདོན་རབ་གསལ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 245-254

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཉིན་གཉིས་པའི་ས་ཆོག་གི་སྟང་སྟབས་རྒྱས་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-3a

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བདག་འཇུག་གི་ཟིན་བྲིས་བྱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 305-321

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བུམ་པའི་བསྐྱེད་ཆོག་དང་མདུན་བསྐྱེད་གཉིས་ཀ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 297-304

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

9 ff.

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 289-293

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ། ལ་སོགས།

ff. 1a-11b

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

2? ff.

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་རྗེས་གནང་དང་ལུང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 393-396

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཕྱག་ལེན་ཟུར་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-7b

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ཟིན་བྲིས་ཕྱག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་སྒྲུབ་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 116-130

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐུ་ཡི་ཕྲེང་བ་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 484-485

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 629-635

དཔལ་ལྡན་གཡས་རུ་བྱང་པའི་གདུང་རབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

24 ff.

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་གཏོར་མཆོག་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྱོགས་ཀྱི་བསྟོད་འབུམ་བརྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-3b

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣་ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣་བར་གྱི་ལྷོ་ཁ་དཔལ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གདན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་ཉམས་གསོ་ཞུས་གནང་བའི་ནང་ནས་རྩ་ཆེའི་རིག་དངོས་ཁག་གི་དཀར་ཆག་དྲན་ཐོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-12b

ཕམ་ཐིང་པའི་ལུགས་འདི་མན་ཆད་རང་ཡིན། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 58-64

ཕུར་བུའི་ཟིན་བྲིས་ཕྱག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་སྒྲུབ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10b

ཕུར་བཟློག་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ཟུང་ཟད་ནག་འགྲོས་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-12a

ཕྱོགས་བཞིའི་གར་ཆུང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 386-388

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 564-594

བྲམ་ནག་བཤན་པ་ལྔ་བསྐོར་གྱི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 340-345

བླ་མ་གོང་མའི་བསྙེན་ཡིག་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5b

བླ་མ་རྒྱལ་བའི་དུས་མཆོད་རིམ་པ་དང་། ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་བདག །སྲུང་མ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་ཕྲན་ཚེགས་པ། །རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདིར། །རང་ཅག་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་རྣམས་ལ། །ཡིད་ཆེས་གདེང་འཁེལ་སྙིང་གར་། […] །ཇི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་བཤད། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 1-47

བླ་མ་རྒྱལ་བའི་དུས་མཆོད་རིམས་པ་དང། ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་བདག བསྲུང་མ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་ཕྲན་ཚེགས་ལ། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདིར། རང་ཅག་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་བཞུགས་རྣམས་ལོང། ཡིད་ཆེས་་་་ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-32a

[བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-37a

བླ་མའི་ལས་བྱང་ལེའུ་བརྒྱད་དང་མ་ནི་རྣམས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་རེའུ་མིག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-13b

བླ་མའི་ལས་བྱང་ལེའུ་བརྒྱད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10a

དབང་བཞི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་བརླབ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།, སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།, ...

ff. 1a-20b

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 484-488

[མེ་འབྲུག་ནས་ཡང་དག་ཉིན་ལྔའི་གསྲུང་(=སྲུང) བསྐང་རིམ་པ།] (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, p. 115

ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་འཛབ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

f. 1a-1b

[ཞལ་བྱང་བོར་བའི་གསན་ཡིག་ཅིག] (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 168-191

གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 166a-180a

གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-22a

[ཟིན་བྲིས་ཤིག] (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 384-385

གཟུངས་བཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་པ་གཅིག་བཞུགས་ལགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 207-218

ཡ་ག་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་གནས་བསྟོད་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 614-616

ཡང་དག་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 91-99

ཡང་དག་སྒྲུབ་མཆོད་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5a

[ཡང་དག་ཟིན་བྲིས་ཤིག] (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 100-102

ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བཟླས་ཐབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4a

རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་གྱི་གྱེར་དབྱངས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་སྐད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-8a

ལམ་འབྲས་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཁ་བསྐོངས་གོང་དཀར་ལུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3a

ལམ་འབྲས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 1-17

ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-16a

ལུ་ཕུའི་ལམ་འབྲས་དཔེ་རྙིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

several volumes

ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ། [ལུ་ཕུ་བྲིས་མ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

10 vols.

ས་སྐྱ་པ་གོང་ལུགས་སུ་གྲགས་པའི་འཆི་བསླུ། (གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ།)

མི་གསལ།

གསང་འདུས་བླ་མའི་ལས་བྱང་ལེའུ་བརྒྱད་དང་མ་ནིང་རྣམས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་ནོར་བུའུ་(ནོར་བུའི་)འཕྲེང་བ་བཞུངས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

Dehradun: [Gongkar Choede], 2000; ff. 1a-39a

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀུ་མུ་ཏའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-11b

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

8 ff.

ཨ་ནནྟ་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་དང་ལྷུག་པ་གཉིས། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

པར་སྐྲུན།