རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: P694
TBRC ID: P4516

ལོ་དུས།

  • འཁྲུངས་ལོ།: lcags pho stag; 1410
  • འདས་ལོ།: 1452?
  • འདས་ལོ།: 1483?

གསུང་རབ།

ཀྱེ་རྡོར་མངོན་རྟོགས་དཀའ་འགྲེལ་རྒྱུད་དོན་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གི་རྒྱས་བཤད་འཁྲུལ་འཇོམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 02|kha, pp. 1-370

དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་འགྲེལ་པ་ཆུང་ངུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 76-100

འཁྲུལ་འཇོམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-155a

འཁྲུལ་འཇོམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 10, pp. 166-478

སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 112-205

ཆོས་རྗེ་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 02|kha, pp. 165-253

ཆོས་རྗེ་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 1-75

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 263-293

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-28b

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའོ (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 206-230

དཔལ་ལྡན་གཡས་རུ་བྱང་པའི་གདུང་རབས་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 294-299

དཔལ་ལྡན་གཡས་རུ་བྱང་པའི་གདུང་རབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 300-323

བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་བླ་མའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 10, pp. 1-165

ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-56a

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པར་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གོ་བདེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-42b

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པར་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གོ་བདེ་བར་བཀྲལ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 231-262

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྟེན་རྫོངས་བྱ་ཐབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 101-111

པར་སྐྲུན།