གསུང་ཐོར་བུ་གཅེས་སྒྲིག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G106
TBRC ID: T1081, T413

གསུང་རབ།

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

798 ff.

རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ་ཅི་རིགས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. ?

[བྱམས་པ་ཆོས་རིན་གྱི་གསུང་འབུམ།] (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

3 vols.

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བཀའ་འབུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; 6 vols.

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

7 vols.

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /) , 2005; 512 pp.

ས་སྐྱ་བླ་མ་བསོད་རྒྱལ་གྱི་གསུང་། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

9 vols.

ས་སྐྱ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཆེན་མོ། (དེབ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; 30 vols.

[ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས།] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

5 vols.

པར་སྐྲུན།