ལོ་རྒྱུས།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G11
TBRC ID: T1134

གསུང་རབ།

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཆོས་མཛད་བདེ་ལེགས།, དགེ་འདུན་རབ་གསལ། ལ་སོགས།

ff. 1a-19a

རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

[ངམ་རིངས་བྱམས་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།] (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 365-366

བརྡ་སྤྲོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 64-68

བླ་མ་རྒྱ་གར་བའི་ལོ་རྒྱུས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 169-170

བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

50 ff.

བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma, pp. 2-121

ལམ་འབྲས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-47b

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀུ་མུ་ཏའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག

ff. 1a-11b

བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

པར་སྐྲུན།