མཆོད་པའི་ཆོ་ག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G115
TBRC ID: T529

གསུང་རབ།

གྱིང་ལྔ་གཟའ་གདོང་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 621-627

དགོང་དསྐར་ཆོས་དེ་(=གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ)་ལམ་འབྲས་བཞུགསོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-18a

དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་བཞུགས་པ་ལགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 119-131

ཚོགས་མཆོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན། (དེབ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, p. 488

ཡང་དག་སྒྲུབ་མཆོད་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5a

ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-16a

གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའི་ཟིན་བྲིས་དང་། མཆོད་པ་ཉི་ཤུ་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 302-307

གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའི་ཟིན་བྲིས་དང་། མཆོད་པ་ཉི་ཤུ་པ་བཞུགས༎ (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 485-490

པར་སྐྲུན།