ཁྲིད་ཡིག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G129
TBRC ID: T200

གསུང་རབ།

ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ༎ {གཉན་ཆེན་པའི༎} (དཔེ་གཟུགས།)

ཉན་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་བརྟན་པ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 263-294

སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་མངོན་རྟོགས་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་དང་། རྗེས་གནང་ཚེ་ཁྲིད་ལུང་དང་བཅས་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 29-32

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པའི་དམར་ཁྲིད་འཇུག་བདེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་འཇུག་བདེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 241-268

རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་ཟབ་མོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཡེ་ཤེས་དཔལ།, བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-3a

རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་ཟབ་མོ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 29-34

ཐ་མ་དགེ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདེ་ཆེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 19|dza, pp. 253-258

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 37-99

ཐོག་མར་དགེ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྟོང་ཉིད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 19|dza, pp. 204-222

བདག་མེད་མའི་ནང་ཁྲིད་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 401-408

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་པ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུས་སོ་ལེགསོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ལྷུན་གྲུབ་བཟང་པོ།

1a-35b

རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གསང་ཆེན་རབ་ཟབ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ནེ་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 10|tha, pp. 345-357

འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས།

New York, NY: Tsadra Foundation, 2016; vol. 21|zha, pp. 389-392

བར་དུ་དགེ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྲོག་འཛིན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 19|dza, pp. 223-243

དམར་ཁྲིད་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 10|tha, pp. 256-344

ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 348-357

ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་བགྲོད་ཚུལ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

5 ff.

ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་གྲངས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 383-388

ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 18-99

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehradun: Tegchog Samten Ling, 2012; 114 pp.

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma, pp. 451-543

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་པའི་དོན་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-57a

ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཁྲིད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། ལ་སོགས།

ff. 1a-10b

པར་སྐྲུན།