དཀའ་འགྲེལ།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G147
TBRC ID: T1491

གསུང་རབ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྦ་རླབས་གཡོ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 13, pp. 1-298

བདེ་མཆོག་དཀའ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 1-269

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་རྒྱུད་དོན་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་མ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 254-423

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 17, pp. 1-133

དབང་ཆུ་དཀའ་འགྲེལ་བདུད་རྩི་བུམ་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 379-483

པར་སྐྲུན།