བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G148
TBRC ID: T457

གསུང་རབ།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆ་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བཞུགས་པ་དགེ (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 355-378

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་བདག་འཇུག་དཔལ་འབྱུང་། (དཔེ་གཟུགས།)

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།, བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

གོང་ཆོས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ངོར་མཛད་ཀྱཻ་རྡོར་བདག་བསྐྱེད་དང་ཁ་རག་མའི་གསོལ་མཆོད། (དཔེ་གཟུགས།)

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 02|ga, pp. 1133-1138

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་བདག་འཇུག་སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ་བྱོན། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 270-320

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ?་རྗེའི?་དཀྱིལ་འཁོར་དུ?་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་གའི་ངག་འདོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-16a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 230-275

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགསྷོ །། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-21a (21 ff.)

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་རབ་གསལ་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་རབ་གསལ་སྙིང་པོའོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 285-322

པར་སྐྲུན།