གསུང་ཕྲན་ཚེགས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G151

གསུང་རབ།

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཞིས་ཀ་ན་བཞུགས་དུས་གནང་བའི་སྙན་དངགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་གླིང་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 474-477

ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་རིམ་པས་འབུལ་བའི་ཐོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 38-45

རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ་ཅི་རིགས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 1-37

[གསུང་ཐོར་བུ།] (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 219-226

[ཧཱུྃ འཇིགས་བྱེད་རྔམ་ནག་ཞལ་བཞི་པ་ཅེས་པ།] (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, p. 25

པར་སྐྲུན།