དགག་བཞག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G15

གསུང་རབ།

སྐབས་གསུམ་པའོ། །རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་ལས། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་འཁྲུལ་པ་སྤོང་བ་ལ་གཞན་གྱི་ལོག་པར་གྲགས་པའི་རྩོད་པ་སྤོང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 434-500

མངོན་རྟོགས་རྩོད་སྤོང་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 5-224

[ཆོས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དུས་འཁོར་དགག་ལན་ལ་བསྔགས་པའི་ཚིག་གོ] (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, p. 69

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་ཕྲིན་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-22a

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག [ས་ཆེན་གློག་པར།] (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 444-472

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 51-78

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 2a-15b

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-15a

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-15a

གཉག་མའི་རྩོད་སྤོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 401-606

དག་ལྡན་རྩོད་སྤོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 185-400

དག་ལྡན་རྩོད་སྤོང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 452-634

རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གཉིས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 607-668

རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞི་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 699-716

རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་རྟོག་པའི་དྲི་མ་འཁྲུལ་(=འཁྲུད་) བྱེད་གསུམ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 669-698

རྣམ་བཤད་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་སྨྲའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 02|kha-03|ga

དབང་ཆུའི་རྩོད་སྤོང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 250-433

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 321-331

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མུས་སྲད་པས་བརྒལ་ཞིང་བརྟགས་པའི་ལན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཚངས་པའི་རིགས་སྔགས། (དེབ་གཟུགས།)

ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ།

pe cin/: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang /, 2010; vol. 18, pp. 12-72

སློབ་དཔོན་གུང་རུ་ལ་རྩོད་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

པར་སྐྲུན།