བཀའ་ཡིག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G24
TBRC ID: T14

གསུང་རབ།

མཁྱེན་རབ་རྩེ་པ་ལ་སྤྲོད། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 10f.

རྒྱ་ནག་ཏུ་དོན་ཆོས་རྗེ་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རྒྱས་པ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་པས་དམ་ཚིག་གི་བཤགས་བསྡམས་ཕུལ་དུས་ཀྱི་ཞུ་ལན་གདམས་པ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་རྗེ་མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་དུ་མངའ་གསོལ་བའི་ཞུ་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

སྟག་རྩེ་ནས་ཕུར་པའི་རབ་གནས་ཞུས་དུས་གནང་བའི་ཚིགས་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཤངས་པ་སྒྲུབ་ཆེན་མ་ལ་གནང་བའི་ཐུགས་དམ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

པར་སྐྲུན།