གསན་ཡིག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G27
TBRC ID: T192

གསུང་རབ།

མཁྱེན་པའི་རྩེ་མོའི་གསན་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

མཁྱེན་བརྩེ་ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན།

གོང་དཀར་བླ་མ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2008; 415 pp.

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐཾས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-287a

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 1-424

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཞུགས༎ (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 1-443

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གསན་ཡིག་ངོ་བཤུས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-88b

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 1-167

ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-244b

ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 89-474

བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་འབུམ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 09|ta, pp. 1-20

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /) , 2005; 512 pp.

[ཞལ་བྱང་བོར་བའི་གསན་ཡིག་ཅིག] (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 168-191

པར་སྐྲུན།