གསོལ་འདེབས།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G61
TBRC ID: T34

གསུང་རབ།

[སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

f. 1a

སྐྱབས་ཐུགས་རྗེ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས།

ff. 1a-17a

ཁོར་ཡུག་གི་རྡོ་བརྐོས་ལ་བཀོད་པའི་ལམ་འབྲས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གོང་དཀར་ཀུན་སྣང་གྲྭ་ཚང་རྒྱས་པའི་བདེན་ཚིག་ཀུན་མཁྱེན་མངོན་གྱུར་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

གོང་དཀར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཆོས་སྤྱོད། (དེབ་གཟུགས།)

བློ་གསལ་དོན་གྲུབ།

Dehradun: Gongkar Choede monastery, 2013; 62 pp.

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ངག་དབང་མི་ཕམ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 482-483

གྲྭ་ཐང་གི་མཁན་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ས་ལམ་ངོ་སྤྲོད་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།, ཨ་ནནྟ་མ་ཏི། ལ་སོགས།, ...

ff. 1a-6b

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ས་ལམ་ངོ་སྤྲོད་མ་བྱོན། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 376-385

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྟོད་ལས་དང་། སྨད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 389-390

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྟོད་ལས་དང༌། སྨད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

སོ་གནམ་ལྕགས་དཔའ་བོ།

ff. 1a-3a

ནེ་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་རྗེས་གནང་དང་ལུང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 393-396

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལམ་རིམ་དང་བཅས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མེ་ཏྲེ་ཀརྨ་གུ་ཎ།

ff. 1a-7a

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐུ་ཡི་ཕྲེང་བ་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 484-485

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 629-635

སྤྲོས་མེད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

སྤྲོས་མེད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 269-273

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

[བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས།] (དེབ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 1-9

[བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག] (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 4-5

བླ་མ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོལ་བཏབ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 1-3

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 1a-6b

མྱུར་བྱོན་སྨོན་ཚིགས་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

སྐྱེ་མིང་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

ff. 1a-2a

དམར་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 1-5

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 9b-10b

ལམ་འབྲས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 1-17

ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཁྲིད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། ལ་སོགས།

ff. 1a-10b

ལོ་ཕུ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་སོ་ཐར་རྒྱུད་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-1b

ལོ་ཕུ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་སོ་ཐར་བརྒྱུད་འདེབས། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 1-2

སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྨོན་ལམ་ལས་བསྡུས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

8 ff.

གསོལ་འདེབས་རྣམས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཡོད། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 171-183

པར་སྐྲུན།