འདོན་ཐབས།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G70
TBRC ID: T536

གསུང་རབ།

[ཀུན་རིག་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་]སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-48b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་སྣང་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 118-245

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་སྣང་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-62b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-50b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་བཞུགས་སོ (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 246-301

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-52a

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་གའི་ངག་འདོན་རབ་གསལ་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-16a

གྲ་རྒྱལ་ཆེན་གླིང་གི་རྟེན་བཞེངས་དཀར་ཆག (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

[སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩའི་]མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ངག་འདོན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དུས་འཁོར་དལ་ཆོག་དོན་གསལ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 450-528

དུས་འཁོར་དབང་གི་ཟིན་བྲིས་ངག་འདོན་ལེགས་པ་གཅིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 221-244

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྙེན་པ་ཁ་སྐོང་སོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 475-485

རྡོར་དབྱིངས་དལ་རྒྱས་པའི་ངག་གདོན་རྒྱས་པ་རྣམ་པར་གསལ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 10|tha, pp. 1-177

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 203-220

དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། ལ་སོགས།

ff. 1a-62a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 230-275

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 255-350

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-33a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྙེན་པ་[ཁ་སྐོང་དང་] བཅས་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 180-202

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགསྷོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-21a

དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག །དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 26-63

དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རཱ་གའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 64-109

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 322-339

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་ངག་འདོན་རབ་གསལ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 245-254

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 1-24

བྱ་སྤྱོད་རིག་གསུམ་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-10a

བྱ་སྤྱོད་རིགས་གསུམ་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།, རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 479-497

བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ངག་འདོན་དྲིལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན། (ཁུངས་ཙམ།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

རྩ་ལྟུང་འཁྲུལ་སྤོང་གི་ངག་འདོན་དྲིལ་བ་ཐོགས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་བཞུགས་ཡོད་ལགས་ཤིང་། ཡི་གེ་འཕྱི་མོར་བྲིས་པས་མ་ལེགས་ན་ཁྲེལ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་ཞུ་ཞུ་ལགས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-9a

རྩ་ལྟུང་འཁྲུལ་སྤོང་གི་ངག་འདོན་འདྲིལ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་བཞུགས་ཡོད་པ་ལགས་ཤིང་། ཡི་གེ་འཕྲི་(=འཕྱི) མོར་བྲིས་པས་མ་ལེགས་ན་ཁྲེལ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་ཞུ་ཞུ་ལགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 296-313

ཚོགས་མཆོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན། (དཔེ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-b

གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལག་ལེན་གཞན་ཕན་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-33b

གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལག་ལེན་གཞན་ཕན་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 321-375

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་དུ་གོ་བདེར་བཀྲལ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 537-553

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པར་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གོ་བདེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-42b

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པར་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གོ་བདེ་བར་བཀྲལ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 231-262

ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་འཇིགས་བྱེད་བཅུ་བདུན་མའི་ངག་འདོན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

པར་སྐྲུན།