དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G84
TBRC ID: T159

གསུང་རབ།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་འགྲེལ་པ་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྒྱ་ཆེར་བཀྲལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 23-163

ཀྱེ་རྡོར་ནག་པོ་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་། དེའི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 297-315

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་གའི་ངག་འདོན་རབ་གསལ་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-16a

དཀྱིལ་ཆོག་གཞོན་ནུ་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་གུར་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 428-493

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-39a

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་སྙིང་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གུར་མགོན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་མགོན་པོ་རྣམ་རོལ་ལ་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གུར་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དགྲ་ནག་གི་དཀྱིལ་ཆོག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ལ་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

མགོན་པོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-15b

མཆོད་གཏོར་བསྟོད་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དུས་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་གི་ལག་ལེན་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཀོང་པོ་བསམ་བཟང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 255-288

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྟོགས་པར་སླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-30a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྟོགས་པར་སླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-25a

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་མཁས?་པའི་ཡིད་འཕྲོག་གི་ངག་འདོན་མཁས?་པ?་མགུ?་བའི?་རྒྱན?་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

ཤར་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ།

ff. 1a-105a

དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། ལ་སོགས།

ff. 1a-62a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 255-350

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-33a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

7 ff.

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དཀྱིལ་དང་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་བསྡུས་རྣམས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

2 ff.

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-39a

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 425-481

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགསྷོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-21a

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 217-270

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-31a

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དལ་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-33b

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-28b

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའོ (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 206-230

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐོ་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

5 ff.

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མགོན་པོ་རྣམ་རོལ་གསལ་བའི་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 240-242

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་མགོན་པོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 219-239

དཔལ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའི་ཁྲིད་རིམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ད་ལྟའི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བྲིས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 33-45

དཔལ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་མུན་པའི་སྣང་བ་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 1-13

[དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྟོགས་པར་སླ་བ་མཆན་བཅས།] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 3a-40a

དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 1-55

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 288-330

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་བདུད་རྩི་རོལ་མཚོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

15 ff.

ཕུར་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་རྟོགས་སླ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 1-55

ཕུར་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་རྟོགས་སླ་བ་མཆན་ཅན། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 56-116

གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

པར་སྐྲུན།