སྦྱིན་སྲེག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G85
TBRC ID: T8

གསུང་རབ།

[སྒྲོལ་དཀར་གྱི་བྱིན་སྲེག་བྱ་བ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-14a

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྒྱུན་གཅོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 90-104

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སྦྱིན་སྲེག (མཚན་བྱང་གཙོ།)

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་རྣམ་པར་རོལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་བསྲེག (དཔེ་གཟུགས།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

26 ff.

དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-17b

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་མེ་ཤེལ་ཕྲེང་བ་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ་བཞུགསོ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-8a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་མེ་ཤེལ་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 414-427

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-8b

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 271-284

བྷ་ཡ་ན་སིའི་མངོན་རྟོགས་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, p. 249

ལས་བཞི་ཐུན་མོང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཞུགས (དེབ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 105-118

ལས་བཞི་ཐུན་མོང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 92a-98b

གཤེད་དམར་གཉིས་པ་དགྲ་ནག་གདོང་དྲུག་གི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

པར་སྐྲུན།