ཚོགས་བསྒོམ་རིན་པོ་ཆེ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ཉན་ཆེན་པ། ན་བཟའ་བྲག་ཕུག་པ། བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། རི་ཁྲོད་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ། འཇམ་སྐྱའོ་ནམ་མཁའ་དཔལ། མཉམ་མེད་གྲགས་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨ་ནནྟ་མ་ཏི། རྡོ་རྗེ་འཆང་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1076

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-41b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

entry holds multiple texts, cf. outline; the marginal pagination bearing folio nos. 200-235 conveys that this text was from larger volume likely containing the preceding biographies of earlier Lamdre lineage masters according to the Dzongpa tradition Ⓢ

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

 1. ཚོགས་བསྒོམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།, གཉགས་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཚན། (~late 1200s/early 1300s), ff. 1b-2b5
 2. ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར།, དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། (1333–1399), ff. 2b6-5a8
 3. ཉན་ཆེན་པའི་རྣམ་ཐར།, རིན་ཆེན་སེང་གེ , ff. 5b-7b4
 4. བྲག་ཕུག་པའི་རྣམ་ཐར།, རི་ཁྲོད་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ། (1316–1358), ff. 7b5-11a
 5. བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ ཐར།, དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། (1333–1399), ff. 11b-21a
 6. རི་ཁྲོད་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པའི་རྣམ་ཐར།, དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། (1333–1399), ff. 21b-27b3
 7. འཇམ་སྐྱའོ་ནམ་མཁའ་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར།, ff. 27b4-28b2
 8. མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།, བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན། (?), ff. 28b2-30b2
 9. ཆོས་རྗེ་བཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར།, བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།, ff. 30b3-36a3
 10. རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨ་ནནྟ་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར།, བྱམས་པ་གསེར་མཆོག་འོད་ཟེར་དཔལ། (~15th cent.), ff. 36a4-38a
 11. རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨ་ནནྟ་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར།, མི་གསལ། , ff. 38b-40a3
 12. རྡོ་རྗེ་འཆང་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར།, ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།, ff. 40a3-41b

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 179

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།