དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།

གསུང་རབ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2000.
dpal sa skya pa chen po sngags 'chang thams cad mkhyen pa ngag dbang kun dga' bsod nams kyi gsung 'bum/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1266
TBRC ID: W29307

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 24|ya, pp. 1-302

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

text no. 1

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།