གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang / , 2012.
dpal ldan rdzong pa'i chos 'byung dang rnam thar/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1618

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 1-157

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།