རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གཉིས་པ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007.
sngon byon pa'i sa skya pa'i mkhas pa rnams kyi sngags skor/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1640
TBRC ID: W1KG4312

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 03|ga, pp. 607-668

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 101 (ལྡེབ་༤༡)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།