ཕ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོ་བྱེད་དགོས་དང་། རྒྱུད་ལུགས་རིམ་གསལ་དགེའོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005.
rdzong pa kun dga' rnam rgyal gyi gsan yig/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1809
TBRC ID: W30192

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 473-479

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

མཇུག་བྱང་།

  • p. 479: འདི་ནི། ཕ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་གསུངས་ཏེ། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་དངོས་ནས་བཤུས་པའི་མ་ཕྱི། དཔལ་ཡངས་པ་ཅན་པའི་ཕྱག་དཔེ་ཕྱག་བྲིས་མ་ལས་ཞལ་བཤུས་པས་ཁུངས་བཙུན་པར་ཡོད་དོ།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།