ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ༎ {གཉན་ཆེན་པའི༎}

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008.
gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1815
TBRC ID: W1KG13617

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 43|ngi, pp. 263-294

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

title no. 5; title from title page

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།