ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀྲི་(=དཀྲི་)བའི་གཞུང་ཤིང་། བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བྲིས་པ་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008.
gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1816
TBRC ID: W1KG13617

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 43|ngi, pp. 295-327

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

title no. 6

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།